Dialog FaF

Projekt Dialóg faktu a fantázie je projekt cezhraničnej spolupráce medzi Základnou školou s materskou školou Babín a Základnou školou Huslenky v Českej republike. Tento projekt je zameraný na rozvoj matematických, prírodovedných a bádateľských zručností žiakov. 

HUBABUK

1. Medzinárodný festival scénického čítania „HUBABUK“ sa uskutočnil 12.05.2015 v Babíne.

Tomuto spoločnému stretnutiu detí zo Základnej školy z Husleniek a zo Základnej školy s materskou školou v Babíne predchádzalo niekoľko aktivít zameraných na prípravu prezentácií scénického čítania a práca s detskou literatúrou.

Počas aktivít deti pracovali s literárnym textom a tvorili krátke scénické výstupy, ktoré následne prezentovali pred publikom počas medzinárodného festivalu v Babíne.

Základná škola s materskou školou v Babíne pri tejto príležitosti pozvala na tento 1. Medzinárodný festival scénického čítania aj pedagógov z okolitých škôl daného regiónu, aby sa s propozíciami a ukážkami scénického čítania oboznámili a mohli svoje skúsenosti aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. Toto stretnutie by mohlo byť novým impulzom pre región, ako inovatívne pracovať s detskou literatúrou, prípadne sa zapojiť do podobných aktivít.

Tento festival sa začal 12.05.2015 spoločným stretnutím obidvoch škôl, ktoré sa uskutočnilo v ZŠ Babín, kde sa deti a učitelia spoločne privítali pri malej recepcii.

  Samotný festival sa konal v kultúrnom dome Babín, na ktorom sa predstavilo päť scénických čítaní zo Základnej školy z Husleniek a šesť scénických čítaní zo Základnej školy s materskou školou Babín.

  Počas festivalu sa celkovo v jednotlivých inscenáciách predstavilo 42 účinkujúcich zo Základnej školy Huslenky a 26 účinkujúcich zo Základnej školy s materskou školou Babín.

V závere festivalu si všetky deti, ktoré sa scénického čítania zúčastnili prevzali pamätný diplom a drobné vecné odmeny.  Počas celého festivalu pracovala detská porota zložená z troch členov, ktorá v závere festivalu určila a zhodnotila víťaza zo Základnej školy z Husleniek a víťaza zo Základnej školy s materskou školou Babín.

Po skočení festivalu sa tiež uskutočnilo hodnotenie celkového prínosu pre pedagogickú prax a návrhy na ďalšie aktivity spojené so scénickým čítaním.

  Po skončení festivalu si deti z Husleniek mohli pozrieť miestne kultúrne pamiatky – Galériu ľudového rezbárstva Štefana Siváňa a kostol s odbornou prednáškou o jeho histórii.

  Potom pokračovali v exkurzii na železničku v Oravskej Lesnej spojenú s cestovaním historickým vláčikom a pozorovaním okolitej prírody.

 

 

JARMOK PLNÝ VEDY

Jarmok plný vedy sa uskutočnil 31.5.2015 v Základnej škole Huslenky.

Deti zo Základnej školy s materskou školou Babín si tento jarmok spestrili už v sobotu 30.5.2015 návštevou Veľkého i Malého sveta techniky v Ostrave. Vo Veľkom svete techniky sa mohli stretnúť s prezentáciou súčasnej vedy i náhľadom na svet techniky budúcnosti. V Malom svete techniky v pavilóne U6 sa stretli s technikou, ktorá panovala v minulosti, s historickými strojmi i prístrojmi.

  Spoločný jarmok vedy ZŠ Husleniek a ZŠ s MŠ Babín sa začal 31.5.2015 v areáli ZŠ Huslenky.

Dopoludnia si mladí záchranári mohli spoločne s integrovaným záchranným systémom, policajtmi, hasičmi a záchranármi otestovať a prakticky vyskúšať svoje vedomosti z tejto oblasti, ktoré boli spojené s praktickými ukážkami.

Učitelia a rodičia sa mohli tiež zúčastniť workshopov Hejného matematiky pod vedením certifikovaných lektorov.

Poobede prebiehal samotný Jarmok plný vedy, na ktorom si mohli deti z obidvoch základných škôl vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti pri riešení matematických hlavolamov, spoznať svet astronómie, vyskúšať si rôzne chemické pokusy a navzájom konzultovať svoje bádateľské pozorovania, mohli tiež objavovať vedecké zákony a zákony fyziky a pod.

Celý program bol sprevádzaný a podporený súťažami a aktivitami, ktoré podnecovali deti k plneniu úloh a zábavných experimentov v oblasti prírodných vied.

V sprievodnom programe sa okrem iného predstavili detí zo ZŠ Huslenky a detí zo ZŠ s MŠ Babín s tými najlepšími scénickými čítaniami z 1. medzinárodného festivalu scénického čítania, ktorý sa uskutočnil v máji v ZŠ Babín.

  Po spoločnom zhodnotení a vyhodnotení Jarmoku plného vedy, z ktorého si všetky deti odniesli vysúťažené ceny a pamätné poháre sa deti zo ZŠ s MŠ Babín rozlúčili a odcestovali domov.